Decyzja środowiskowa Poznań – jak ją otrzymać?

Decyzja środowiskowa Poznań


Decyzja środowiskowa Poznań wystawiana jest na podstawie złożenia kompletu dokumentów. Co musimy przygotować, aby złożyć wniosek? Kto może nam pomóc przygotować wszystkie dokumenty?


Decyzja środowiskowa Poznań – jakie dokumenty są wymagane?
W związku z panującą epidemią wnioski dokładane są w formie elektronicznej. Można także przesłać dokumenty pocztą lub złożyć w skrzynce podawczej. Co wchodzi w komplet dokumentów? Kiedy niezbędne jest doradztwo środowiskowe Poznań?

doradztwo środowiskowe Poznań

  • Należy dołączyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących mocno oddziaływać na środowisko naturalne. Jeśli wystąpiliśmy o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69, musimy dołączyć do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia.
  • Dodatkowo musimy dołączyć kopię mapy ewidencyjnej. Musi być ona poświadczona przez właściwy organ. Może być dostarczona zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej. Powinna obejmować przewidywany teren, na którym będzie realizowana budowa.
  • W pewnych przypadkach należy dostarczyć mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe. Taka mapa powinna być sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek. Ten dokument należy dołączyć w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72. Dotyczy to także przedsięwzięć związanych z inwestycjami w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym.
  • Niezbędnym dokumentem jest wypis z rejestru gruntów wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków. Może być także dostarczony w postaci papierowej lub elektronicznej. Dokument ten pozwala na ustalenie stron postępowania. Zawiera co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz numer księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego.
  • Należy wykonać wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów. Jest to koniecznie, gdy takie prace są konieczne do zrealizowania przedsięwzięcia. Dotyczy to inwestycji wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10.
  • Należy sporządzić i dostarczyć analizę kosztów i korzyści.
  • Ostatnim załącznikiem jest dowód uiszczenia opłaty skarbowej na rachunek organu.

Jeżeli mamy problem w skompletowaniu dokumentów, pomoże nam w tym doradztwo środowiskowe Poznań.